Taavi Veskimägi continues as the Chairman of the Council

Today, June 22, the council of the Estonian Defence Industry Association (EDIA) with its recently elected new members conveyed and re-elected Taavi Veskimägi as the chairman of the council of the EDIA.

The members of the council are Merle Maigre, Villiko Nurmoja, Heino Piirsalu, Ingvar Pärnamäe, Jaanus Tamm, Arno Vaik, Taavi Veskimägi, Kuldar Väärsi and Oliver Väärtnõu.

The first meeting of the renewed council of the EDIA discussed the work plan for the second half of the year, the split of activities between the members of the council and issues related to the renewal of the EDIA long term strategy and Estonian defence industrial policy.

Taavi Veskimägi underlined an essential task of the elected council is to renew General Defence Industrial Policy. It is also necessary to transform the Estonian Defence Industry Association into an Estonian Defence and Aerospace Industry Association and secure the legal framework for treating the defence industry as a coherent part of Estonia’s comprehensive national defence system. 

“For the last ten years we have been successfully developing the Estonian defence industry. As a clear sign of it was the recent success of Estonian defence industry companies in the competition for the European Union Defence Industrial Development Programme (EDIDP), where the Estonian companies were the third most successful among EU member states. Now we want to do the same in promoting the Estonian space industry, turning the association into a classic defence and space industry alliance,” said Veskimägi.

The Estonian Defence Industry Association was established in February of 2009 and nowadays brings together more than a hundred companies covering all critical areas of the defence industry. The goal of the association is to create better opportunities in the market of defence-related services and goods of the companies belonging to the association and to be a strategic partner for the Estonian state to strengthen Estonia’s defence capabilities and contribute to economic development.

For additional information, please contact Tarmo Ränisoo, phone: 5551 8896, tarmo.ranisoo@defence.ee

Kaitsetööstuse liidu nõukogu esimehena jätkab Taavi Veskimägi

Täna, 22.06, kogunes Eesti Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) uuenenud koosseisuga nõukogu. Nõukogu valis oma esimesel koosolekul nõukogu esimeheks tagasi Taavi Veskimägi, kes on olnud seotud Kaitsetööstuse Liidu tegevusega alates liidu loomisest 2009.aastal.

3. juunil toimunud EKTL üldkoosolekul valiti liidu nõukogusse 6 uut liiget Merle Maigre, Ingvar Pärnamäe, Jaanus Tamm, Arno Vaik, Kuldar Väärsi ja Oliver Väärtnõu. Eelnevalt olid nõukogus Villiko Nurmsalu, Heino Piirsalu ja Taavi Veskimägi. 

Lisaks arutati uuenenud nõukogu koosseisu esimesel istungil liidu teise poolaasta tööplaani, nõukogu liikmete vahelist tegevusvaldkondade jaotust ja liidu strateegia ja Eesti kaitsetööstuspoliitika uuendamisega seotud küsimusi.  

Taavi Veskimägi sõnul on valitud nõukogu oluliseks ülesandeks koostöös riigiga uuendada Eesti Kaitsetööstuspoliitika, kujundada kaitsetööstuse liit ümber kaitse- ja kosmose tööstuse liiduks ning kindlustada vajalik õiguslik raamistik kaitsetööstuse käsitlemiseks osana Eesti laiapindsest riigikaitsest. „Oleme viimased 10.aastat väga edukalt arendanud Eesti kaitsetööstust, mille veenvaks tunnistuseks Eesti kaitsetööstuse ettevõtete edu Euroopa Liidu  kaitsetööstuse arendamise programmi konkursil, kus meie ettevõtted olid edukuselt kolmandad liikmesriikide seas. Nüüd tahame sama teha Eesti kosmose tööstuse edendamisel, muutes liitu klassikaliseks kaitse- ja kosmosetööstuse liiduks.“

Kaitsetööstuse liit loodi 2009.a. veebruaris ja koondab tänaseks üle saja ettevõtte, mis hõlmavad kõiki olulisi kaitsetööstuse valdkondi. Liidu eesmärgiks on paremate võimaluste loomine liitu kuuluvate ettevõtete kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.

Kaitsetööstuse liit on Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Täiendav informatsioon Tarmo Ränisoo, tel: 5551 8896, tarmo.ranisoo@defence.ee

Estonian defence industry companies made history in EDIDP calls

Estonian defence industry companies were successful in the calls of the European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Cybernetica, DefSecIntel Solutions, Milrem Robotics, GT Cyber ​​Technologies and the Estonian Military Academy are participating in projects with a grant of more than 10 million euros.

The European Union will invest €500 million in defence research and development in 2019-2020 through the European Defence Industrial Development Programme and almost €8 billion in 2021-2027 through the European Defence Fund (EDF). As a milestone, it is the first time that Estonia’s defence research and development will receive support from the EU’s common budget.

The projects that have been successful in the competition cover various fields. The Estonian company Milrem Robotics leads the industrial group in the project for the development of Unmanned Ground Systems; also, GT Cyber ​​Technologies from Estonia and as the research institution the Estonian Military Academy is involved. The consortium includes companies from seven EU Member States, including France, Germany and Finland.

The consortium of the project for the creation of a prototype for a military cyber situational awareness platform is led by a Spanish company, and Cybernetica from Estonian companies participates. A project is also being funded to develop strategic and operational management systems, with GT Cyber ​​Technologies from Estonia participating in a consortium led by a Spanish company.
The consortium for financing the development of surveillance and intelligence solutions is led by an Italian company, and the Estonian company DefSecIntel Solutions, which develops image processing based on artificial intelligence and automatic object detection, is participating.

According to Taavi Veskimägi, Chairman of the Council of the Defence Industry Association (EDIA), the success of theEstonian companies in the European Defence Industrial Programme proves the viability of our companies and their ability to make a successful breakthrough on the global stage. “The total support of more than 10 million euros will make a significant contribution to further development of new technologies offered by the Estonian defence industry and thus also contribute to the growth of Estonia’s defence capability,” said Veskimägi. According to Veskimägi, participation in joint projects provides companies with valuable cooperation experience and an opportunity to enter the supply chain of large companies and increase the exports of the Estonian defence industry sector.

Established in February 2009 the EDIA brings together more than a hundred companies covering all essential areas of the defence industry. The Association aims to create better opportunities in the market of defence-related services and goods of the companies belonging to the association and to be a strategic partner for the Estonian state to strengthen Estonia’s defence capabilities and contribute to economic development.

The Defence Industry Association is a member of the Estonian Employers’ Confederation.

For additional information, please contact Tarmo Ränisoo, phone: 5551 8896, tarmo.ranisoo@defence.ee

Eesti kaitsetööstuse ettevõtete edu Euroopa programmides

Eesti kaitsetööstuse ettevõtted olid edukad Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (EDIDP) konkursi projektides. Cybernetica, DefSecIntel Solutions, Milrem Robotics, GT Cyber Technologies osalevad projektides, mille toetus on kokku rohkem kui 10 miljonit eurot, saavutades sellega kolmanda koha osalenud liikmesriikide seas.

Euroopa Liit investeerib aastatel 2019-2020 kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi kaudu 500 mln eurot ja aastatel 2021-2027 Euroopa Kaitsefondi (EDF) kaudu ligi 8 mld eurot. See on esimene kord, kui Eesti kaitsealane teadus- ja arendustegevus saab toetust ELi ühisest eelarvest.

Konkursil edukaks osutunud projektid hõlmavad erinevaid valdkondi. Mehitamata masinate süsteemide arendamise projektis juhib tööstuskontserni Eesti ettevõte Milrem Robotics, lisaks osaleb Eestist GT Cyber Technologies, teadusasutustest Kaitseväe Akadeemia. Konsortsiumisse on kaastatud ettevõtted seitsmest EL liikmesriigist, sh Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Soomest.
Militaarotstarbelise küberolukorrateadlikkuse platvormi prototüübi loomise projekti konsortsiumit juhib Hispaania ettevõte ning Eesti ettevõtetest osaleb Cybernetica.
Samuti rahastatakse projekti, mille eesmärk on arendada välja strateegilise ja operatsiooni tasandi juhtimissüsteeme, kus Hispaania ettevõtte poolt juhitud konsortsiumis osaleb Eestist GT Cyber Technologies.
Seire ja luurega seotud lahenduste arendamise rahastamise konsortsiumit juhib Itaalia ettevõte, Eesti ettevõtetest on osalemas tehisintellekti baasil toimivat pildiandmete töötlemist ja objektide automaatset tuvastamist arendav ettevõte DefSecIntel Solutions.

Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimehe Taavi Veskimägi sõnul tõestab liidu ettevõtete edu Euroopa kaitsetööstuse programmis meie ettevõtete elujõulisust ja läbilöögi võimet globaalsel areenil.
“Kokku enam kui 10 miljoni eurone toetus annab olulise täiendava panuse Eesti kaitsetööstuse poolt pakutavate uute tehnoloogiate edasi arendamisse ja panustab seeleäbi ka Eesti kaitsevõime kasvu,” ütles Veskimägi. Veskimägi hinnangul annab ühisprojektides osalmine ettevõtetele väärtusliku koostöökogemuse ja võimaluse pääseda suurte ettevõtete tarneahelasse ning kasvatada Eesti kaitsetööstuse eksporti.

Kaitsetööstuse liit loodi 2009.a. veebruaris ja koondab tänaseks üle saja ettevõtte, mis hõlmavad kõiki olulisi kaitsetööstuse valdkondi. Liidu eesmärgiks on paremate võimaluste loomine liitu kuuluvate ettevõtete kaitseotstarbeliste teenuste ja toodete turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.

Kaitsetööstuse liit on Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Täiendav informatsioon Tarmo Ränisoo, tel: 5551 8896, tarmo.ranisoo@defence.ee

Kaitsetööstuse liit uuendas üldkoosolekul nõukogu

Eesti Kaitsetööstuse Liit pidas kolmapäeval, 3.06, oma korralise üldkoosoleku, millel kinnitas 2019. majandusaasta aruande ja valis uued nõukogu liikmed. 

Nõukogu liikmetena jätkavad üldkoosoleku otsusel Jaanus Tamm, Kuldar Väärsi ja Oliver Väärtnõu. Uuteks nõukogu liikmeteks valiti Merle Maigre, Arno Vaik ja Ingvar Pärnamäe. Lisaks nimetatutele on üheksaliikmelises nõukogus Taavi Veskimägi, Villiko Nurmoja ja Heino Piirsalu.

Liidu tegevjuht Tarmo Ränisoo ja nõukogu esimees Taavi Veskimägi andsid ülevaate 2019. aasta tegevustest ja järgmise perioodi põhieesmärkidest.

Liidu liikmetele tegi pöördumise kaitseminister Jüri Luik, kes rõhutas avatud, konkurentsivõimelise ja ekspordile suunatud kodumaise kaitsetööstuse tähtsust. Riigi Kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm märkis osalejatele  riigi ja tööstuse läbipaistva ning avatud partnertnerluse olulisust.

2009. aasta veebruaris asutatud liit koondab tänaseks üle saja ettevõtte, kattes kõik olulised kaitsetööstuse valdkonnad. Liidu eesmärgiks on paremate võimaluste loomine oma liikmesettevõtetele kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.

Kaitsetööstuse liit on Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Täiendav informatsioon Tarmo Ränisoo, tel: 5551 8896, tarmo.ranisoo@defence.ee

OTSIME MEEDIA- JA TURUNDUSASSISTENTI

Otsime oma meeskonda täiskohaga ametikohale:

MEEDIA- JA TURUNDUSASSISTENTI

Vastutusala:
Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse tutvustamine ja edendamine Eestis ning väljas, sealhulgas:
• EKTL kodulehe ja sotsiaalmeediavoo õigeaegne kavandamine, loomine, redigeerimine, haldamine ja postitamine;
• Veebikohtumiste ja veebiseminaride kavandamine, korraldamine ja haldamine;
• EKTL turunduskampaaniate loomine, haldamine ja tulemuslikkuse analüüs;
• Turundusprojektide, -kontseptsioonide, -joonte ja -eelarvete väljatöötamine;
• EKTL uudiskirja regulaarne koostamine ja levitamine;
• Organisatsioonisisene infohaldus;
• Aktiivne panustamine Liidu teistesse tegevustesse vastavalt vajadusele.

Nõuded ja oskused:
• Nõutav on kõrgtasemel eesti keele ja suhtlustasemel inglise keele oskus. Teiste keelte oskus tuleb kasuks;
• Kogemus sotsiaalmeedia ja veebisuhtluse koordineerimisel ja kavandamisel, sh tarkavara ja programmide tundmine;
• Oskus iseseisvalt, sh distantsilt, töötada ja keskenduda olulisele;
• Huvi ja soov enesearenduseks olles osana EKTL meeskonnast;
• Kasuks tuleb huvi ja/või kogemus julgeolekuvaldkonnast, riigikaitsest ja ettevõtlusest.

EKTL ootab ja pakub:
Kandidaatidelt ootame hiljemalt 05.07.2020 CV-d, motivatsioonikirja (1 A4), võimalusel kahte soovitajat koos kontaktandmetega aadressile info@defence.ee.
Töötasu vastab taotleja oskustele ja kogemustele.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

EAS TOETAB VIIT KLASTRIT KOKKU KOLME MILJONI EUROGA

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab ettevõtete koostöö suurendamiseks ja seeläbi rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks viit klastrit kokku kolme miljoni euroga. Toetust saavad Eesti Puitmajaliit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, MTÜ Digitaalehitus ja Eesti Kaitsetööstuse Liit.

Read more

AASTA KAITSETÖÖSTUSETTEVÕTE ON ENGLO


Eesti Kaitsetööstuse Liidu 10. aastapäeva seminaril kuulutas kaitseminister Jüri Luik välja aasta 2018 kaitsetööstuse ettevõtte, milleks on innovaatilisi ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi elektroonika ja peenmehaanika seadmeid valmistav Englo. Englo toodeteks on eriotstarbelised mõõteseadmed, detektorid, indikaatorid ja lõhkamismasinad

Eesti Kaitsetööstuse Liidu 10. aastapäeva seminaril, mis peeti 28.02.2019, kuulutas kaitseminister Jüri Luik välja aasta kaitsetööstuse ettevõtte, milleks on innovaatilisi ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi elektroonika ja peenmehaanika seadmeid valmistav Englo. Englo toodeteks on eriotstarbelised mõõteseadmed, detektorid, indikaatorid ja lõhkamismasinad.

Read more

EDIA AND THE EMIRATES DEFENCE COMPANIES COUNCIL CONCLUDED A MoU

The Estonian Defence Industry Association (EDIA) and the Emirates Defence Companies Council (EDCC) Concluded a Memorandum of Understanding for Cooperation in the Field of the Defence Industry.

The Estonian Defence Industry Association (EDIA) and the Emirates Defence Companies Council (EDCC) Concluded a Memorandum of Understanding for Cooperation in the Field of the Defence Industry.

Read more

EAS toetab kümmet erialaliitude projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kümmet ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise ning loomemajanduse projekti enam kui poole miljoni euroga.

Read more